Voorwaarden toepassing 7% registratierechten

15 June 2018

Sinds kort werd beslist om de registratierechten te hervormen. Om te genieten van 7% registratierechten dient u nu te voldoen aan enkele belangrijke criteria. Immo Delbecque somt deze voorwaarden graag even voor u op:

 

Natuurlijk persoon

In de wettekst staat het volgende: “In afwijking van artikel 2.9.4.1.1 bedraagt het verkooprecht 7 % voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen om er hun hoofdverblijfplaats te vestigen.”

Wat betekent dit nu juist? Een persoon kan aanspraak doen op de 7% registratierechten, ook als hij/zij een eigendom gedeeltelijk koopt met een vennootschap. Een voorbeeld: Persoon X koopt een woning voor 75% de overige 25% worden aangekocht door een vennootschap. Als persoon X voldoet aan alle voorwaarden voor het gunsttarief, zal persoon X slechts 7% registratierechten betalen op zijn deel van de aankoop (75%), de vennootschap zal 10% betalen op de overige 25%.

 

Zuivere aankoop

Om het gunsttarief te verkrijgen van 7% verkooprechten, moet de aankoop een zuivere aankoop zijn. Dit betekent dat er men met geld moet betalen, er mag geen sprake zijn van ruilen, een onttrekking uit een vennootschap, een tegenprestatie,… Indien de laatste vormen van toepassing zijn, dan zal er 10% registratierechten aangerekend worden.

Er kan wel weer, zoals bij het vorig puntje, gedeeld worden. Bijvoorbeeld persoon X koopt 50% van de woning aan en betaalt hiervoor. Persoon Y koopt de andere 50% maar zorgt hier voor een tegenprestatie in plaats van een betaling. Persoon X zal 7% betalen en Persoon Y 10%.

 

Geheelheid in volle eigendom

Alleen aankopen voor de geheelheid in volle eigendom komen in aanmerking. ‘Volle’ betekent dat er geen enkele zakelijke beperking op het eigendom rust.

 

Voorwaarde (gezins)woning

De woning moet hoofdzakelijk dienen tot de huisvesting van een gezin of één persoon.

Het woordje ‘hoofdzakelijk’ is hierbij van belang. Want, het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de Vlaamse overheid dat het voordeeltarief zou worden toegepast voor de aankoop van een onroerend goed waarvan de woonfunctie is ondergeschikt aan bijvoorbeeld een bedrijfsfunctie. Het gaat ook expliciet om een ééngezinswoning. Het voordeeltarief mag immers evenmin gebruikt worden voor de aankoop van een goed dat is ingedeeld of zal ingedeeld worden in verschillende woongelegenheden. In dat scenario komt alleen het gedeelte dat door de koper zal worden gebruikt als gezinswoning in aanmerking.

 

Bezit

Onder deze voorwaarde bedoelt men dat de woning, de enige woning moet zijn op het moment van de aankoop. Anders kan het gunsttarief van 7% registratierechten niet toegepast worden.

 

Domiciliëring

De koper moet er zich toe verbinden om binnen twee jaar na de datum van de aankoopakte zijn inschrijving te nemen in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister op het adres van de aangekochte woning. Het is perfect toegestaan dat de koper zich later elders vestigt, zolang hij maar ergens binnen de termijn van twee jaar na de authentieke aankoopakte op het adres van de aangekochte woning gedomicilieerd was. Een dag is daarbij in principe voldoende.

Het is ook perfect mogelijk dat de koper de bestaande woning sloopt en op dezelfde locatie een nieuw gebouw optrekt, zolang de werkzaamheden maar tijdig klaar zijn en de domicilie gevestigd kan worden binnen twee jaar.

 

Verplichte vermelding

Meer bepaald zullen de kopers in deze specifieke clausule moeten verklaren dat zij beroep wensen te doen op art. 2.9.4.2.11 VCF. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal deze clausule deel moeten uitmaken van de authentieke akte.

Tot slot moet de aangekochte woning in het Vlaamse Gewest liggen

 

U wenst verder advies in kader van de aankoop of verkoop van uw woning? Neem zeker contact op met de specialisten van Immo Delbecque.