Het Vlaams woninghuurdecreet: 10 belangrijke wijzigingen

10 November 2018

Het Vlaams woninghuurdecreet is gestemd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. Dankzij de goedkeuring kan het nu plenair worden behandeld. Daarna kan de finale tekst in het Staatsblad verschijnen. Met het decreet zelf zit men dus op schema om de nieuwe regelgeving op 1 januari 2019 in werking te laten treden. De drie meerderheidspartijen (N-VA, Open VLD en CD&V) dienden wel nog enkele amendementen in.

 

Enkele belangrijke aanpassingen in het Vlaams woninghuurdecreet zijn:

1. De huurwaarborg wordt terug op drie maanden geplaatst. Zo heeft de verhuurder een betere waarborg in het kader van eventuele huurschade.

2. Wanneer de huurder overlijdt eindigt het contract op het einde van de tweede maand na diens dood.

3. De huurovereenkomsten van korte duur zijn vanaf 1 januari 2019 opzegbaar met een opzeg van 3 maanden.

4. Er worden afspraken gemaakt in verband met de verdeling van kosten en lasten. Op deze wijze is duidelijk welke kosten voor de verhuurder zijn, en welke kosten door de eigenaar gedragen worden.

5. Elke verhuurder zal voor het uitvoeren van grondige werken tegen het einde van het derde jaar of vanaf dan op elk ogenblik kunnen opzeggen mits opzeg van zes maanden.

6. Vanaf 1 januari wordt de woonkwaliteit gecontroleerd bij de aanvang van de overeenkomst. Dit vermijdt dat de huurder op basis van eigen veroorzaakte schade de nietigheid van het huurcontract zou kunnen vorderen. Daarbij werd de procedure en gevolgen van een onvoldoende woonkwaliteit duidelijk vastgelegd, zodat er in de rechtspraak geen verschillende interpretaties meer zullen bestaan.

7. Daarnaast voorziet de nieuwe huurwetgeving in een eenvoudig systeem van medehuurderschap, waarbij een nieuwe medehuurder tijdens de huurovereenkomst kan toegevoegd worden, die vanaf dan ook verantwoordelijk is voor alle huurdersverplichtingen.

8. Bij de verplichte brandverzekering wordt niet langer verwezen naar de mogelijkheid van het werken met een clausule van afstand van verhaal. Contractueel blijft het mogelijk om hiervoor te opteren maar de meerderheidspartijen willen deze piste niet promoten. De meerderheidspartijen stellen immers dat de huurder niet even goed verzekerd is via een afstand van verhaal dan in het scenario waarbij hij zelf een verzekering neemt.

9. Om op rechtsgeldige en ontvankelijke wijze een vordering te kunnen instellen bij de vrederechter zal men krachtens het Vlaams Woninghuurdecreet ook moeten beschikken over een attest van gezinssamenstelling, dat bij de gemeente kan worden aangevraagd. Zodoende heeft de vrederechter er van in den beginne zicht op of er kinderen wonen in het huurhuis, waarmee desgevallend tijdens het geschil rekening kan worden gehouden.

10. De definitie van ‘student’ wordt op een aantal vlakken aangepast. Zo zullen bijvoorbeeld ook de gevallen waarbij de ouders de huurovereenkomst afsluiten voor een kot onderworpen zijn aan de specifieke regels inzake studenten(ver)huur die vervat zitten in het Vlaams Woninghuurdecreet.

 

Deze belangrijke wijzigingen zorgen voor een aanpassing in de huurwetgeving. Immo Delbecque adviseert zijn klanten graag hoe ze in de toekomst het best met deze nieuwe afspraken omgaan. Bijkomende vragen hierover? Neem gerust contact op met ons team.